இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Compassion is not for personal glory, just as it is not a private internal emotion. Christian compassion must always motivate us to act in the best interest and for the greater good of those in need, without calling attention to ourselves or our sacrifices. God provides what we need to bless others and takes care of the reward when our goal is to please him and to be used by him to bless others who are in need.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Loving God and tender Shepherd, use me each day to be a blessing to someone in need. Please open my eyes and ears to see those around me who need emotional support or financial help. Please give me the courage to bless them and lead them closer to you. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of மத்தேயு 6:1

கருத்து