இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

If we get paid what we deserve, we're not going to like our wages. On the other hand, God, who is rich in mercy and grace, gives us his gift because of the sacrifice of Jesus and not what we deserve. I don't know about you, but that surely does make me want to serve him more passionately and faithfully!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Glorious and gracious Father, holy and perfect in every way, thank you that your sacrificial grace bridges the great gulf between your righteousness and my imperfection. Thank you for the gift of eternal life. May my mortal life be holy and pleasing to you. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ரோமர் 6:23

கருத்து