இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Ephesians makes some of the most significant declarations in the entire Bible about the grace of God, his promised power to us from the Holy Spirit, and the majesty of God himself. This passage, however, may be the very richest short verse in Ephesians. It is one of my favorite Bible blessings and Paul's closing blessing to people he loves. Paul offers this grace to all who love Jesus with an undying love! This promise of grace means an overflowing abundance of God's gracious love given to us as we love Jesus with an unwavering grip of faith. Where passion for our Lord Jesus Christ is undying, God's grace is perpetually overflowing!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy Father, I do love you and your Son, Jesus, with all my heart. Forgive me when my display of this passion dims or my communication of his grace to others lags. Rekindle an unquenchable desire to show my love for Jesus in everything I do and say. In his name, I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எபேசியர் 6:24

கருத்து