இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

It is wrong to think God's love for the nations began only with Jesus and the Great Commission. Remember Jonah's preaching to save Israel's great enemy, Nineveh? Remember the precious story of Ruth, a foreigner grafted into the lineage of King David and ultimately Jesus the Messiah? God loves all people and wants them to come to share in his grace. As Christians, we are his salt and light. We are here to touch all the peoples of the world and beckon them to come back to the one Father who truly loves them.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy God, stir in my heart a greater passion to share your love with the world. May my life, my money, and my concern be used to do more of your work throughout the world. Please bless the efforts of all those who share the Gospel of Jesus in a culture other than their own. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ஏசாயா 12:4

கருத்து