இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Because God's people had repeatedly rebelled and chosen to turn an unhearing ear toward his will, God is about to let them face the consequences of their own sinfulness. He is ready to judge them using the harshest of standards because of their entrenched rebellion. We must remember that he wants us to be a holy people just as much as he did his Old Testament people. Let's be faithful to him, no matter the values of our culture.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

O God, please do not rebuke me in your wrath, but encourage me to live for you no matter my circumstances or my culture. I want to be faithful to you in all I do, say, and think. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எசேக்கியேல் 7:8

கருத்து