இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Timing is everything. Well, not everything, but an important thing. God's plan and power provide us with everything. Finding his timing for that plan and power is crucial. When Moses took it upon himself to redeem God's people, he failed. After being humbled in the wilderness, God called him back to deliver the people at the divine moment and according to the Almighty's plan. The results led to the Exodus — the redemption and rebirth of God's holy people.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Dear Heavenly Father, I am often impatient and frustrated by having to wait. Forgive me, dear God, for trying to rush your timetable and for assuming my plan is your plan. Please give me wisdom to know what to do, where to go, and when to act. In Jesus' name, I pray for this patience and wisdom. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of அப்போஸ்தலருடைய  நடபடிகள் 7:25

கருத்து