ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เวลานี่แหละคือทุกสิ่งทุกอย่าง เออ อาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียว แผนงานและอำนาจของพระเจ้านี่แหละให้เราทุกสิ่งทุกอย่าง การที่จะรู้เวลาสำหรับแผนงานและอำนาจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เมื่อโมเสสพยายามที่จะไถ่คนของพระเจ้าด้วยตัวเอง ก็เจอกับความล้มเหลว แต่เมื่อเขาเรียนรู้ที่จะถ่อมใจในถิ่นธุรกันดาร พระเจ้าเรียกเขากลับไปช่วยคนอิสราเอล ในเวลาของพระเจ้าและด้วยแผนงานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ซึ่งผลก็คือการอพยพ ซึ่งเป็นการทรงไถ่และการเกิดใหม่อีกครั้งของชนชาติที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าขาดความอดทนและรู้สึกหงุดหงิดในการรอคอย ข้าแต่พระเจ้า โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้า ที่พยายามเร่งรัดเวลาของพระองค์ และยัดเยียดแผนงานของข้าพเจ้าว่าเป็นของพระองค์ โปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพเจ้าที่จะรู้ว่าจะทำอะไร ที่ไหน และเมื่อไหร่ ข้าพเจ้าขออธิษฐานสำหรับความอดทนและสติปัญญานี้ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น