இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

We live in a time and culture of rights. "It's my right to ___." Just fill in the blank. But we don't have a right to be God's child. We are given that right by God's grace. This right came to us at great cost to God. Jesus came to earth, lived, died and was raised from the dead. We receive this grace through faith: God gives us new birth as we trust in Jesus as Lord and we are baptized and reborn through the power of the Holy Spirit (John 3:3-7; Titus 3:3-7). To be born of God, to be born from above, to be born "again" is the gift of adoption into God's family and brings us all the rights of heirs in God's house (Galatians 3:26-4:7).

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Abba Father, thank you for including me in your family. May my life today reflect your influence, character, mercy, holiness, compassion, righteousness, and love. I want to be like you, my Father. So just as I was born into your family by the power of the Holy Spirit, please fill me with your Spirit today so that I will reflect you in all I do and say this day. In the name of my older brother Jesus I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of யோவான் 1:12-13

கருத்து