ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราอยู่ในยุคสมัยและวัฒนธรรมที่ชอบอ้างสิทธิ์กัน "ฉันมีสิทธิ์ที่จะ..." เติมคำในช่องว่างได้เลย แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นลูกของพระเจ้า เพราะสิทธิ์นี้จะต้องได้รับผ่านทางพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น เป็นสิทธิ์ที่พระเจ้าต้องจ่ายราคาสูงลิ่วถึงจะให้กับเราได้ คือพระเยซูต้องมาเกิดในโลกนี้ ใช้ชีวิตและตาย แล้วพระเจ้าทำให้พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตาย เราได้รับพระคุณนี้ผ่านทางความเชื่อ คือพระเจ้าให้เราเกิดใหม่เมื่อเราไว้วางใจในพระเยซูว่าเป็นองค์เจ้าชีวิตและเข้าพิธีจุ่มน้ำและเกิดใหม่ผ่านทางอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ยอห์น 3: 3-7; ทิตัส 3: 3-7) การที่จะบังเกิดจากพระเจ้า หรือบังเกิดจากเบื้องบน หรือบังเกิดใหม่ "อีกครั้ง" ล้วนแต่เป็นของขวัญที่พระเจ้ายอมรับเราเป็นบุตรเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์ และทำให้เรามีสิทธิ์ทุกอย่างในฐานะทายาทในบ้านของพระเจ้า (กาลาเทีย 3: 26-4: 7)

คำอธิษฐาน

"อับบา" พระบิดา ขอบคุณที่พระองค์นับข้าพเจ้าเข้าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าในวันนี้สะท้อนให้คนเห็นถึงบทบาท ลักษณะ ความเมตตา ความบริสุทธิ์ ความเห็นอกเห็นใจ ความชอบธรรม และความรักของพระองค์ พระบิดาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากจะเป็นเหมือนกับพระองค์ ดังนั้น เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าบังเกิดใหม่ในครอบครัวของพระองค์โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงเติมเต็มข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ในวันนี้ เพื่อข้าพเจ้าจะได้สะท้อนให้คนเห็นถึงลักษณะของพระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำและพูดในทุกวันนี้ อธิษฐานในนามของพระเยซูพี่ชายคนโตของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น