இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

"Come away." We do need to withdraw — not once-in-a-while, but often, daily! What is incredible is that Jesus invites his disciples (today that's us!) to withdraw with him to a quiet place and rest with him. The little childhood prayer is appropriate here: "Now I lay me down to sleep and pray the Lord my soul to keep." Only this isn't just about a good night's sleep; it's about taking time in the middle of our wild and crazy days to join him for a few moments of grace, rest, and refreshment. Let's make these daily stops in God's Word more than quick e-mail viewing; let's let it be a time to withdraw with the Savior and take a few minutes of rest!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Holy and gentle Shepherd of my soul, thank you for your constant care and loving faithfulness. Please touch my heart as I try to be more disciplined in my rest times with you. Please keep my soul, but even more, please restore my soul as I withdraw to spend time with your Son and my Savior Jesus, in whose name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of மாற்கு 6:31

கருத்து