இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Let's ask God to help us view people through the eyes of Jesus so that we will see them as people in whom the work of God needs to be done. And just what is this work of God? Well, Jesus answered that question this way: To believe in the One he has sent! (John 6:28-29)

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father, please help me see the people around me as Jesus does. I want to see your work done in their lives, so please give me patience with those who are rude, tenderness with those who are hurting, and boldness with those who are ready to hear the Good News of Jesus. In the name of Christ Jesus I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of யோவான் 9:3

கருத்து