இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Christ left heaven and came to earth to save us. Paul sacrificed everything to share the Gospel with both Jews and Gentiles. What have we done... what have we left... what have we given up... what have we become... to share Jesus with those we love, know, or influence?

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father of mercy, rich in steadfast love, please give me eyes to see those around me who need Jesus, the courage and the humility to share his grace, and the sense of timing to share Jesus with them when they are ready to know of his love. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 கொரிந்தியர் 9:22

கருத்து