இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

God has spoken repeatedly to his people through the prophets who spoke as they were inspired by the Holy Spirit of God. But so often, these people ignored their voice and abandoned their God. Let's not let the same thing be said of us!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Sovereign LORD and Abba Father, I praise you! Please never let me ever outlive my love for you or my heart's desire to be obedient and pleasing to you! In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of நெகேமியா 9:30

கருத்து