ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้ากับคนของพระองค์พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกผ่านทางผู้พยากรณ์ ที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่บ่อยครั้งที่คนเหล่านี้เพิกเฉยต่อเสียงของผู้พยากรณ์และละทิ้งพระเจ้า ดังนั้นอย่าให้รุ่นหลังๆพูดถึงเราในแบบเดียวกันเลยนะครับ

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้ทรงครอบครอง พระบิดา ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ ขอทรงโปรดอย่าให้ข้าพระองค์ละทิ้งความรักที่มีต่อพระองค์ และอย่าให้ข้าพระองค์ทิ้งความต้องการในใจที่จะเชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น