இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

When Israel lay devastated in the face of a ruthless enemy that would rob all the glory and strip bare the very soul of God's people, God issues his promise. While the destruction visited upon them was in response to their rebellion and sin, God's punishment wasn't punitive alone, but redemptive. In their destruction, God promised prosperity, hope, and a future. Just as a doctor must cause pain when he sets a broken bone so it may heal, God's discipline is not capricious but curative, and ultimately life-giving.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

In my struggles, O Lord, help me find your grace — not in the relief of struggle and pain, but in the redemption and change of my heart and my habits to your glory. By your grace and in the name of my Savior Jesus I ask it. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எரேமியா 29:11

கருத்து