இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

In the face of temptation, God has promised us two things: (1) a way out, and (2) the power to stand up under trial. Can we truly believe this? Yes, of course, because Jesus demonstrated this power, God promised us this power, and we can look at brothers and sisters in Christ who have triumphed by this power! However, we must not think that the way out means that we are not going to face challenges, hardships, or difficulties. Character is produced by both refusing to give into the temptation and also refusing to give up during the challenges we face for remaining faithful. God will provide us a way out, but he is also interested in developing our holy character. Where the balance is between the two is God's work. Whether we choose to remain faithful is our work. (Romans 5:1-5; 1 Peter 1:7)

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Thank you, dear Father, for supplying me the way out of temptation and the power to face it victoriously. Please forgive me for the times that I have succumbed to temptation and sinned. Forgive me the times I have not wanted to find that open door of escape. Cleanse me and restore me to faithful and useful service to you and your Kingdom. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 கொரிந்தியர் 10:13

கருத்து