இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Don't be molded by the world. Wow, isn't that a tough one to obey. It's a reminder that what we think is one of the places of greatest spiritual warfare. Sloppy thinking is more than sloppy, it's dangerous because we are fed messages constantly that distort God's truth and holy values. But rather than being incensed by the world acting like the world, let's be transformed by renewing our minds and doing what Paul said he did — take every thought, every word, captive for Christ. We often think a tithe is giving ten percent of our money, but an even more vital tithe is giving ten percent of our totally undivided thought time to the things of God!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

O Lord, please guard my soul from pride, my heart from callousness, and my mind from too much focus on unimportant things and not enough on your things. Teach me in my heart what it means to be about my Father's business, especially in the world of my thoughts! In the name of Jesus, my greatest example of one who knew and lived your will, I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ரோமர் 12:2

Verse of the Day Wall Art

கருத்து