இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

God does so much for us. He is the Strength and Promise that undergirds our lives. He is the One who has saved us from sin and death. Our worship comes from our gratitude for what he has done, recognition of who he is, and anticipation of what he is going to do. But worship can never be compartmentalized to just fit into church places or quiet times. Worship involves every aspect of life. That is why it is so important for us to tune the words of our mouths and the motives of our hearts to God's will and work. Then private worship, whether alone in quiet or in a group with Christians, becomes the tuning time for our hearts and lives so that our public worship, our lives lived out in the world, will play the song of God to a world who has not yet heard his tune.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

O Holy and Almighty God, I want this day to be a day of worship and honor to you. May my life praise you: not just in thought, not just in words, but also in action. In the name Jesus I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of சங்கீதம் 19:14

கருத்து