இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Faith in Jesus is the absolutely crucial response to God's grace and is such a life-transforming blessing. For the jailer, faith meant hearing the gospel of Jesus as Lord and responding by believing that message, being baptized immediately, demonstrating a life change, and sharing in fellowship with other believers (cf. Acts 2:42-47). Imagine going from being the jailer over men to washing their wounds in your own home! Think about being responsible for the painful incarceration of men, then have these men baptize you and your family that same night! Imagine locking in chains men who would later sit at your table sharing a meal! Isn't God incredible! Isn't his grace indescribable! No wonder we rejoice when those who are lost truly believe! Life is forever different.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father, thank you for the surprises you have brought to me by your grace. Please bless me as I try to share your grace by presenting the Gospel of Jesus this week to those I love. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of அப்போஸ்தலருடைய  நடபடிகள் 16:30-33

கருத்து