இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

What makes us family? In God's family, the Holy Spirit makes us one. The Spirit is not only God's presence and power in us, but the Spirit is also God's spiritual DNA that connects us to each other and to our Father. This spiritual bond transcends human family, race, nationality, gender, and any other human barrier. The Spirit's presence ensures that we are God's children and function as Jesus' Body here on earth.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Thank you, dear Father, for the gift of the Holy Spirit. Thank you for making my body a place that is a holy dwelling place for your presence in the Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, for pouring out the Spirit and making me new. Now I ask dear Father, that the blessed Holy Spirit continue to work in my heart to tear down any wall of prejudice that may exist toward any of my brothers and sisters in Christ, and it is in his name that I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 கொரிந்தியர் 12:13

கருத்து