இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Wow! Such a familiar sentence packed with emotion. An angel comes to Nazareth to visit and speak with a young woman engaged to be married. Before the history shattering news is announced, she is given one key reminder that will be truer than she could imagine, "The Lord is with you."

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

My request, O God, I've sung many times: "Be with me Lord, I cannot live without Thee. I cannot bear, to take one step alone." Father, I need your abiding presence to face the challenges of life. As you have upheld your children through the ages, I am thankful to greet each day knowing that I will not face it alone. In Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of லூக்கா 1:26-28

Verse of the Day Wall Art

கருத்து