இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Jesus is God's message. It wasn't a message contained in a book or given in a vision, or revealed on a mountain to only a watchful few. No, God's message was human flesh, bone, and blood. God's message came and lived among us. He faced our hardship, got our dirt between his toes, felt our disappointments, struggled with our temptations, suffered our treachery, and bled our blood. Yet living in our world, God's message brought us more than truth; he delivered us from death by God's grace.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Almighty God, thank you for speaking in the past through your prophets. Thank you for inspiring godly men to give us your Scripture. Thank you for making the proclamation of your Word powerful today through the convicting work of the Holy Spirit. May I hear you truth in each of these areas. Most of all, Father, I praise you for speaking your clearest, more profound, and most accessible message in Jesus. Because of Jesus, I know you love me, I know you have cleansed me, and I know I will share heaven with you. Thank you from the bottom of my heart and may my gratitude be seen in the quality and character displayed in my life. In the name of Jesus. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of யோவான் 1:14

கருத்து