ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นข้อความของพระเจ้า ไม่ใช่ข้อความในหนังสือ หรือในนิมิต หรือปรากฏบนภูเขาสำหรับบางคนเท่านั้น เปล่าเลยครับ ข้อความของพระเจ้ามีเนื้อหนังเป็นมนุษย์ มีกระดูก และเลือด ข้อความของพระเจ้ามาและอยู่ท่ามกลางเรา พระองค์เจอความยากลำบากของเรา รับเอาความบาปของเราไป ทรงรู้สึกถึงความผิดหวังของเรา การทนต่อสู้กับสิ่งล่อลวง การทุกข์ทรมาน การทรยศหักหลังของเรา และทรงหลั่งเลือดเพื่อเรา แต่พระองค์ก็ยังทรงอยู่ในโลกของเรา ข้อความของพระเจ้านำมากกว่าความจริงมาให้เรา พระองค์ช่วยเราจากความตายโดยพระคุณของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณที่พูดกับผู้เผยพระวจนะของพระองค์ในอดีต ขอบพระคุณที่ดลใจคนเขียนพระคัมภีร์ให้เรา ขอบพระคุณที่ประกาศว่าพระคำของพระองค์มีพลังในวันนี้ ผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธื์ ขอให้ข้าพระองค์ได้ยินความจริงของพระองค์ในแต่ละด้าน ยิ่งไปกว่านั้น พระบิดา ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่ทรงพูดข้อความที่ชัดเจน ลึกซึ้งและเข้าถึงได้ในพระเยซู ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์รัก รู้ว่าพระองค์ทรงชำระ และรู้ว่าจะได้มีส่วนในสวรรค์กับพระองค์ก็เพราะพระเยซู ขอบพระคุณจากก้นบึ้งจิตใจของข้าพระองค์ และขอให้ความรู้สึกขอบคุณนี้ปรากฏในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น