இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

While Jesus is God's Son and Mary's son, according to Isaiah's prophecy, he is also shared with us. Jesus is the child given to the world so you and I can become God's child. What greater gift can we have than Jesus, and through Jesus, God as our Father.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

O loving Father, on a day so glorious, when the world pauses and acknowledges your gift of Jesus, all I can think to say is simply "Thank you!" Then I am reminded once again that all I have comes from him because it is in His name, Jesus Christ, Immanuel, I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ஏசாயா 9:6

கருத்து