ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูทรงเป็นทั้งพระบุตรของพระเจ้า และเป็นลูกชายของมารีย์ ตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์ เรายังมีส่วนในพระองค์ด้วย พระเยซูเป็นลูกที่พระเจ้าให้ไว้กับโลกเพื่อให้คุณและผมสามารถกลายเป็นลูกของพระเจ้าได้ จะมีของขวัญอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งที่เรามีในพระเยซูหรือครับ และพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราโดยทางพระเยซู

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดาที่รัก คงจะเป็นวันที่มีแต่ความสง่าราศี เมื่อทั้งโลกหยุด และยอมรับของขวัญแห่งพระเยซู ข้าพระองค์สามารถคิดและพูดได้เพียง "ขอบคุณ!" ข้าพระองค์รู้ว่าทุกสิ่งที่ข้าพระองค์มีก็มาจากพระองค์ เพราะอยู่ในพระนามพระองค์ พระเยซู คริสต์ อิมมานูเอล ที่ข้าพระองค์อธิษฐาน อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น