ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఇది సవాలుతో కూడిన వాక్యభాగము అవునా కదా ?! మనలో ప్రతి ఒక్కరూ మన హృదయాన్ని దేవునికి అప్పగించాము మరియు మనం క్రైస్తవులైనప్పుడు మన పాత ఆత్మ క్రీస్తుతో సిలువ వేయబడింది (రోమన్లు 6: 6). ఈ లొంగిపోవడం మనలో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిరోజూ చేయవలసిన పని అని యేసు మనకు గుర్తుచేస్తాడు (లూకా 9:23). మనం పాత పాపపు జీవితాన్ని ప్రతిరోజూ పక్కన పెట్టి, దేవుని దయకు ప్రతిస్పందనగా యేసు కొరకు జీవించడాన్ని ఎంచుకోవాలి. మనము ఈ క్రొత్త సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించేటప్పుడు, మనల్ని మనము చైతన్యవంతంగా ప్రభువుకు అర్పించడం మరియు ప్రతిరోజూ యేసు ప్రభువు క్రింద సంతోషంగా జీవించడం మన ఆధ్యాత్మిక అలవాటుగా చేసుకుందాం.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధుడు మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన యెహోవా, పరలోకంలో ఉన్న నా తండ్రి, నేను నిన్ను గౌరవించాలని మరియు సాతాను యొక్క ప్రలోభాలను విస్మరించాలని కోరుకుంటున్నాను. దయచేసి మీ ఆత్మతో నన్ను శక్తివంతం చేయండి మరియు మీ కోసం ప్రతిరోజూ జీవించడానికి నేను కట్టుబడి ఉన్నందున మీ దయతో నా హృదయాన్ని పట్టుకోండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు