ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ข้อความในข้อนี้ทำได้ยากใช่ไหมครับ เราแต่ละคนยอมมอบจิตใจของเราไว้กับพระเจ้าและตัวเก่าของเราก็ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้ว (โรมัน 6:6) พระเยซูเตือนเราว่าการยอมนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะทำทุกวัน (ลูกา 9:23) เราต้องเอาชีวิตเก่าที่เต็มไปด้วยบาปทิ้งในทุกๆวัน และเลือกที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูในการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้า เมื่อเราเริ่มปีใหม่นี้ ขอให้เราทำสิ่งนี้ให้เป็นนิสัยฝ่ายจิตวิญญาณของเรา เพื่อให้เราตั้งใจถวายตนให้พระเยซูในแต่ละวัน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ พระบิดาของเราในสวรรค์ข้าพระองค์ต้องการที่จะถวายเกียรต​ิแด่พระองค์และไม่สนใจการทดลองของซาตาน ขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์และดึงจิตใจของข้าพระองค์ด้วยพระคุณของพระองค์ เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันเพื่อพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น