ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు ప్రారంభంలో ఉండెను ప్రారంభంలో దేవునితో ఉండెను. కానీ అతను సృష్టికి సాక్షి ఉండుట కంటే ఎక్కువ; అతను దానిని సృష్టించాడు! తనను తాను మానవ దేహానికి పరిమితం చేయటానికి మరియు సిలువపై క్రూరమైన మరియు వేదన కలిగించే మరణానికి అనుమతించుకొని యేసు, ఆదిలో మన ప్రపంచాన్ని ఉనికిలోకి తెచ్చే వాక్యము వలె ఉండెను. అతను దానిని నిర్మించాడు. అది అతనిది. అయినప్పటికీ అతను దానిని విమోచించడానికి వచ్చి మరణించాడు. మరింత ప్రత్యేకంగా, అతను మిమ్మల్ని మరియు నన్ను విమోచించడానికి వచ్చాడు. కాబట్టి దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడానికి ఎలా జీవించాలో చెప్పే వాక్యము మనతో మాట్లాడినప్పుడు, మనము మంచి శ్రద్ధ చూపారా? ఇంకా , మనము దీన్ని చేయవలసి ఉందని మీరు అనుకోలేదా?

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ తండ్రీ, నన్ను రక్షించాలనే మీ ప్రణాళిక నన్ను ముంచివేసెను . నాకు తెలిసిన ప్రపంచాన్ని సృష్టించిన వాక్యమైన యేసును మీరు పంపుతారనే ఆలోచన నేను గ్రహించగలిగే దానికంటే చాలా అద్భుతమైనది. అతను తనను తాను ప్రపంచానికి పరిమితం చేసుకోవడము నా ఊహను కదిలించింది. నేను మీతో జీవించటానికి అతను నా కోసం చనిపోతాడని నా హృదయాన్ని బంధిస్తుంది! అతని బోధనలు మరియు మీ సంకల్పం ఆధారంగా నేను నా జీవితాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు నాకు సహాయం చెయ్యండి. జీవన వాక్యమైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు