ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

విధేయత అను ఈ అందమైన ఆలోచన ప్రతి సంవత్సరం వేలాది వివాహాలలోకి ప్రవేశిస్తుంది. నమ్మశక్యంమైన విషయం ఏంటంటే , ఇది వధువు లేదా వరుడి మొట్ట మొదటి ప్రతిజ్ఞ కాదు. బదులుగా, ఇది రూతు తన అత్తగారికి ఇచ్చిన ప్రతిజ్ఞ - రూతు భర్త, నవోమి కుమారుడు మరణించినప్పటి నుండి కొందరు ఆమెను మాజీ అత్తగారు అని పిలుస్తారు, కాని రూతు ఎప్పుడూ నవోమిని ఎవరికీ ఏవిధముగాను "మాజీ" గా పరిగణించదు . దేవుడు విధేయతను ప్రేమిస్తాడు మరియు మనం ఇతరులకు విధేయత చూపినప్పుడు అతని ఆశీర్వాదం మరియు అనుగ్రహాన్ని ఇస్తాడు. కాగితపు పలకలు మరియు రుమాలు వంటి వాటిని ప్రజలు సులభంగా విసిరివేసే యుగంలో, విధేయత అనేది దేవుడు ప్రేమిస్తున్న ఒక గుణం అని గుర్తుంచుకుందాం, కానీ అది యేసులో ఆయన మనకు నిర్వచించే గుణం కూడా. కాబట్టి స్నేహితులకు, కుటుంబానికి మరియు యేసు యొక్క ఇతర అనుచరులకు విధేయతను కీలకమైన నిబద్ధతగా చూద్దాం.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు నమ్మకమైన దేవా , ఇశ్రాయేలుకు మీ ఒడంబడిక వాగ్దానాలకు మీకు విధేయతకు ధన్యవాదాలు. మీ ప్రజల చంచలత మరియు నమ్మకద్రోహం ఉన్నప్పటికీ మీ ప్రజలను లేదా మీ వాగ్దానాలను వదులుకోనందుకు ధన్యవాదాలు. అల్లకల్లోలమైన మరియు నమ్మకద్రోహ ప్రపంచంలో మీ నిజమైన పిల్లలు, నమ్మకమైన మరియు గౌరవప్రదమైన ప్రజలుగా ఉండటానికి మీరు ఈ రోజు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి. మీ కృపలో మరియు మీ ప్రజలలో స్థిరత్వం మరియు ఆశను కనుగొనటానికి మా ద్వారా కనిపించే విశ్వాసం యొక్క వెలుగు ఇతరులను పిలుస్తుంది. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు