ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నీతిమంతునికి, దుర్మార్గుడికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? తేలికయినటువంటి విధానము ఏంటంటే , వారి జీవిత ఫలాలను తనిఖీ చేయండి. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఫలము యొక్క అత్యంత కనిపించే రూపాలలో ఒకటి అతని లేదా ఆమె ప్రసంగం. నీతిమంతుడు తన మాటలతో జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి ఒక మార్గాన్ని కనుగొంటాడు. దుర్మార్గులు తన నోరు చెప్పినదాని ద్వారా తమను తాము బయటపెడతారు.

నా ప్రార్థన

నా తండ్రి దేవా , విమోచకుడా, యెహోవా, నా నోటి మాటలు మరియు నా హృదయ ధ్యానాలు నీ దృష్టిలో ఆనందంగా ఉండనివ్వండి. యేసు పేరిట ప్రార్థిస్తున్నాను ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు