ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

శోధన ... మనమంతా అక్కడకు వెళ్ళివచ్చినవారమే . సాతాను సిల్వర్ బుల్లెట్ మన కోసం వ్యక్తిగతంగా రూపొందించబడింది. "ఎవరికీ తెలియదు; అది ఎవరికీ హాని కలిగించదు!" మన స్వంత గుసగుసల వలె ఏదో రహస్యమైన స్వరం వినిపిస్తుంది. ఆ రెండు ప్రకటనలు నిజమే అయినప్పటికీ, అవి నిజంగా ఎప్పటికీ కాకపోయినా, అది ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే మనలో ఏదో తప్పు అని మనకు తెలుపుతుంది . ఈ శోధనలో మనం ఒంటరిగా లేము - ఇతరులు దానిని ఎదుర్కొన్నారు మరియు దానిని జయించారు, కాబట్టి మనం కూడా దేవుని సహాయం మరియు అతని పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో చేయగలము.

నా ప్రార్థన

అత్యంత పవిత్రమైన తండ్రీ, నా హృదయాన్ని శోధన నుండి మరియు నా జీవితాన్ని పాపం నుండి కాపాడుము. నేను నిన్ను హృదయపూర్వకంగా భక్తితో సేవించాలనుకుంటున్నాను. నా గత పాపానికి నన్ను క్షమించు, మరియు నీ దయతో మరియు నీ మాట ద్వారా, నన్ను నీ నుండి వేరు చేయడానికి సాతాను ఉపయోగించే ప్రలోభాలను నేను అధిగమించేలా నీ పవిత్రాత్మతో నన్ను బలపరచు. నా రక్షకుడు మరియు విమోచకుడు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change