ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఆధునిక పదజాలంలో నీరిక్షణ ఎంతటి "తెలికైన" పదంగా మారిందో . క్రొత్త నిబంధనలో చాలా భాగాలలో అర్ధానికి తగినంత అనువాదంగా ఇది అర్హత పొందదు. మనము నమ్ముతున్నది జరుగుతుందని భరోసా ఉంది. మనము దానిని ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసం అని పిలుస్తాము. మనకు ఆ ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసం ఉంది, ఎందుకంటే కేవలం కోరిక కంటే, కేవలం భావోద్వేగం కంటే, నమ్మకం కంటే ఎక్కువ మన హృదయంలో ఉంటుంది; దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనలో నివసిస్తున్నాడు. మనం క్రైస్తవులుగా మారినప్పుడు, మనలను పరిశుద్ధపరచడానికి యేసు మనకు ఇచ్చిన బహుమతిగా (అపొస్తలుల కార్యములు 2:38; అపొస్తలుల కార్యములు 5:32) మనపై ఆత్మను ప్రవహిస్తాడు (1 కొరింథీయులు 6:11), అదే శరీరములో మనలను భాగం చేసుకోండి. (1 కొరింథీయులు 12: 12-13), మరియు మనలో నివసించండి (1 కొరిం. 6: 19-20). మనలో దేవుని ఉనికి నుండి వచ్చిన ఆశీర్వాదాల జాబితాలో పౌలు మరో విషయం జతచేస్తాడు - అదే దేవుని ప్రేమ. మనకు అది కేవలము కలిగియుండటమే కాదు ; యేసు వాగ్దానం చేసినట్లే దేవుడు దానిని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నిరంతరము నూతన పరుస్తుంటాడు (యోహాను 7: 37-39).

నా ప్రార్థన

పవిత్ర మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, శక్తితో అద్భుతంగా మరియు పవిత్రతతో గంభీరంగా, యేసులో మన దగ్గరకు వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు, కానీ మీ ఆత్మ ద్వారా మా లో నివసించినందుకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి మీ ప్రేమను నా హృదయంలోకి పోయండి, తద్వారా మీ దయ యొక్క ఫలం నా నుండి నా చుట్టూ ఉన్నవారికి ప్రవహిస్తుంది మరియు నా చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ మీ దయ గురించి తెలుసుకుంటారు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు