ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในสมัยนี้ คำว่า "ความหวัง" มีความหมายต่างกันลิบลับกับความหมายในพระคัมภีร์ ในพระคัมภีร์ "ความหวัง" แปลว่า เชื่อมั่นได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงตามที่หวังนั้น เรียกว่าเป็นความเชื่อฝ่ายจิตวิญญาณ เพราะมันเป็นมากกว่า ความอยากได้ อารมณ์ หรือความเชื่อที่อยู่ในใจ แต่เป็นพระเจ้าเองที่สถิตอยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเรามาเป็นคริสเตียน พระเยซูเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาในเรา (ทิตัส 3:3-7) เป็นของขวัญจากพระเจ้าให้กับเรา (กิจการ2:38; 05:32) เพื่อชำระเรา (1 คร. 6:11) ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเดียวกัน (1 คร. 12:12-13) และอยู่ภายในเรา (1 คร. 6:19-20) เปาโลเพิ่มเข้าไปอีกสิ่งหนึ่งในพระพรที่พระเจ้าสถิตย์ภายในเรา นั่นคือความรักของพระเจ้า เราไม่เพียงแต่มีความรักของพระองค์เท่านั้น แต่พระเจ้าให้ความรักนั้นใหม่สดอยู่เสมอ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหมือนกับที่พระเยซูได้สัญญาไว้ (ยอห์น 7:37-39)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้นและสง่างามยิ่งขอบคุณพระองค์อย่างยิ่ง ที่ไม่ใช่เพียงแค่มาอยู่ท่ามกลางเราในร่างของพระเยซู แต่ยังยอมสถิตอยู่ภายในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกด้วย โปรดเทความรักของพระองค์เข้ามาในจิตใจข้าพเจ้า จนไหลล้นผลแห่งพระคุณของพระองค์ออกมาไปสู่คนรอบข้าง จนทำให้พวกเขาได้สัมผัสถึงพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น