ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

అడుగుడి ! చాలా తరచుగా మనము సహాయం కోసం అడగడానికి భయపడతాము ఎందుకంటే మన వద్ద సమాధానాలు లేవని అంగీకరించాలి. వెతకటం ! దీనికి ప్రయత్నం మరియు ఆసక్తి మరియు పట్టుదల అవసరం మరియు కొన్నిసార్లు అది కష్టం. తట్టుడి ! డోర్‌బెల్స్ యుగంలో, ఇది మరచిపోయిన చర్య. కానీ మనం అ .వె .త ని ఉపయోగించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. సూత్రం మరియు అతని ముందుకు మన హృదయాలను తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాడు . కాబట్టి మనం కేకలు వేయడం, ఫిర్యాదు చేయడం, కోరుకోవడము మరియు ఆశించడము మాత్రమే చేయవద్దు. మనం అడుగుదాం. మన తండ్రి మరియు అతని మహిమను వెదకుము.

నా ప్రార్థన

ఎదురుచుచున్న తండ్రి , మీరు చాలా తరచుగా నా అరుపులు మరియు ఫిర్యాదులు మరియు ఆందోళనలను మాత్రమే వింటున్నందుకు నన్ను క్షమించండి. మీరు మీ ప్రేమతో చాలా ఉదారంగా ఉన్నారు. నా హృదయంలో ఉన్న విషయాలకు పరిచర్య చేయమని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నప్పుడు ఈ రోజు నా హృదయాన్ని మీపై మరియు మీ చిత్తంపై ఉంచడానికి నాకు సహాయం చేయండి. యేసు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change