ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

జ్ఞానం అంటే మనం ఇతరులలో గౌరవించే మరియు మనలో అటువంటి గుణమును మనం అభివృద్ధి చేసుకోవడం చాలా కష్టముగా అనిపించే ఒక అంతుచిక్కని గుణం. అయినప్పటికీ నిజంగా అడిగే వారికి దేవుడు దానిని వాగ్దానం చేస్తాడు. కానీ అడగడం యొక్క రహస్యాన్ని అనగా - అడగడం, కోరడం మరియు తట్టడం గుర్తుంచుకోండి. లేదా సామెతలు 2 చూడడం ఇంకా మంచిది. మనము సమస్త ఇతర ఆస్తుల కంటే దానిని వెతికితే మరియు సమస్త ఇతర ఆలోచనల కంటే దానిని విలువైనదిగా చూస్తే మాత్రమే జ్ఞానం మనది. దేవుడు దానిని అందించాలని కోరుకుంటాడు, అయితే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం గురించి ఏదో ఉంది, అది మనం స్వీకరించడానికి ముందు మనం దానిని విలువైనదిగా చేసుకొందాము .

నా ప్రార్థన

సమస్త మంచి బహుమతులను ఇచ్చు దయగల దాత, దయచేసి ఈ రోజు నాకు జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించండి. నా నిర్ణయాలన్నింటిలో నీ చిత్తాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ నీ కీర్తి కోసం జీవించనివ్వండి. నేను నా ఎంపికలు చేసుకునేటప్పుడు మీ రాజ్యం నా హృదయాన్ని మరియు మీ ఆత్మ నన్ను మీ మార్గాల్లో నడిపించనివ్వండి. నేను ఒప్పుకుంటున్నాను, తండ్రీ, మీ సహాయం లేకుండా నేను నా స్వంత అడుగులను వేయలేను . కాబట్టి ఈ రోజు నాకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు. నేను యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change