ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ปัญญาเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก เราเคารพในผู้อื่นแต่ยากที่จะพัฒนาในตัวเอง แต่พระเจ้าได้สัญญาว่าจะให้กับคนที่แสวงหามันจริงๆ แต่อย่าลืมเคล็ดลับในการขอละ — ขอ หาและเคาะ หรือไม่ก็อ่านคำแนะนำจาก หนังสือสุภาษิต บทที่ 2 ปัญญาเป็นของเราก็ต่อเมื่อเราแสวงหามันเหนือสิ่งอื่นใด และเห็นคุณค่าของมันยิ่งกว่าสิ่งมีค่าใดๆ พระเจ้าพร้อมที่จะมอบมันให้กับเรา แต่สติปัญญาฝ่ายจิตวิญญาณนี้เราต้องเห็นคุณค่าของมันก่อน ถึงจะได้มันมาครอบครอง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ให้ของขวัญที่ดีทุกอย่าง โปรดอวยพระพรข้าพเจ้าด้วยสติปัญญาในวันนี้ และขอให้การตัดสินใจทุกอย่างของข้าพเจ้าเป็นไปตามใจพระองค์ และเพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเลือกทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้คำนึงถึงอาณาจักรของพระองค์เป็นหลักก่อนเสมอ และขอให้พระวิญญาณของพระองค์นำข้าพเจ้าให้เดินในทางของพระองค์ ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ายอมรับว่า ถ้าพระองค์ไม่ช่วย ข้าพเจ้าก็จนปัญญาที่จะก้าวย่างไป ดังนั้นโปรดประทานสติปัญญาให้กับข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น