ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ปัญญาคือคุณสมบัติที่เข้าใจได้ยาก เราเคารพในผู้อื่นและยากที่จะพัฒนาในตัวเอง แต่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แก่ผู้ที่ขอจริงๆ แต่จำความลับของการทูลขอนะครับ — ขอ หาและเคาะ หรือดีกว่านั้น ให้อ่าน หนังสือสุภาษิต บทที่ 2 ปัญญาเป็นของเราก็ต่อเมืื่อเราแสวงหามันนอกเหนือจากสิ่งอื่น เห็นค่ามันมากกว่าสิ่งอื่น พระเจ้าปรารถนาที่จะมอบปัญญาให้ แต่การที่จะได้ปัญญาทางจิตวิญญาณ เราต้องเห็นคุณค่าของมันก่อนที่เราจะได้รับมัน

คำอธิษฐาน

พระผู้ให้ของขวัญที่ดีทุกอย่าง ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ด้วยสติปัญญาในวันนี้ ขอให้ข้าพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยของพระองค์ และมีชีวิตอยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ในการตัดสินใจของข้าพระองค์ทั้งหมด ขอให้อาณาจักรของพระองค์นำใจของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์จะเลือกทางเลือก และขอให้พระวิญญาณของพระองค์นำข้าพระองค์ในทางของพระองค์ พระบิดา ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์ไม่สามารถนำก้าวย่างของตัวเองได้ ถ้าปราศจากความช่วยเหลือของพระองค์ ดังนั้นขอทรงให้ปัญญาแก่ข้าพระองค์ในวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู องค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น