ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రేమను చూపించడం అనేది జీవితాన్ని మరొకరితో పంచుకోవడం. యేసు వంటి ఈ సూత్రాన్ని ఎవరూ పెద్దగా చూపించరు! ఆయన త్యాగం, మనలను రక్షించి, క్రీస్తులో మన క్రొత్త జీవితానికి తీసుకువచ్చింది. ఇప్పుడు దేవుడు తన ప్రేమను ఇతరులకు అర్థమయ్యేలా మరియు అభినందించే విధంగా పంచుకోవడం ద్వారా చూపించాలని కోరుకుంటాడు

నా ప్రార్థన

పవిత్ర యెహోవా, నా స్వర్గపు తండ్రి, ఈ రోజుకు ధన్యవాదాలు. మీ దయను అనుభవించాల్సిన మరొకరితో నా జీవితాన్ని పంచుకోవడానికి నాకు సహాయపడండి. దయచేసి గాయపడిన వారిని గమనించడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి మరియు వారిని మీ వద్దకు తిరిగి నడిపించడానికి ఉత్తమమైన మార్గంలో నాకు జ్ఞానం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు