ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

విశ్వ సృష్టికర్త, సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభువైన దేవుడు మీలో నివసించడం ఎంతటి గౌరవమో మీరు ఊహించగలరా! మరియు మనం ఒకరినొకరు ప్రేమిస్తే, అదే జరుగుతుంది. మన హృదయాలు ప్రేమతో నిండినప్పుడు, దేవునికి స్థలం ఉంటుంది. అవి ప్రేమతో నిండనప్పుడు, మనలో నివాసం ఉండడానికి మరియు అతని స్వభావమును మనలో ఉత్పత్తి చేయడానికి మనం దేవునికి తక్కువ స్థలాన్ని వదిలివేస్తాము. దేవుడు మీలో తన ప్రేమను పూర్తి చేయనివ్వండి. ఈ రోజు ఇతరుల కోసం ప్రేమపూర్వకమైన పనులు చేయడానికి నిబద్ధతతో ఉండండి!

Thoughts on Today's Verse...

Can you imagine what an honor it is to have the Creator of the universe, the Lord God Almighty, living inside of you! And when we love each other, that is exactly what happens. When our hearts are full of love, there is room for God. When they are not full of love, we leave God little room to take up residence and produce his character in us. Let God complete his love in you. Make a commitment to do loving things for others today!

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రీ, మీరు చాలా దూరంలో లేరని నాకు దగ్గరగా వున్నారని తెలుసుకోవడం చాలా ఓదార్పునిస్తుంది - నేను మీలో మరియు మీరు నాలో నివసిస్తున్నారు. ఇతరులను నీ కళ్లతో చూడడానికి మరియు నీ హృదయంతో వారి అవసరాలకు ప్రతిస్పందించడానికి నాకు సహాయం చేయి, తద్వారా నీ ప్రేమ నాలో సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. అందరి సేవకుడు మరియు రక్షకుడైన యేసు నామంలో, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Abba Father, it is so comforting to know that you are not far away — that I live in you and you live in me. Help me see others with your eyes and respond to their needs with your heart so that your love may be complete in me. In the name of Jesus, the Servant and Savior of all, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 యోహాను 4:11-12

మీ అభిప్రాయములు