ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము చనిపోయాము, కానీ గతంలో కంటే ఎక్కువ సజీవంగా ఉన్నాము. మనము సిలువ వేయబడ్డాము మరియు అవమానించబడ్డాము, ఇంకా మునుపెన్నడూ లేని విధంగా మహిమపరచబడుతున్నాము. క్రీస్తు మనలో నివసిస్తున్నాడని మీరు చూస్తారు. ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి ఆయన మన ద్వారా పనిచేస్తాడు. కాబట్టి మన పరిమిత శరీరాలలో మనం ఇప్పుడు జీవిస్తున్న జీవితం పరిమితం కాదు - ఇది క్రీస్తు పని. మనము విమోచన కొరకు తనను తాను ఇవ్వడం ద్వారా తన ప్రేమను చూపించిన ఏకైక రక్షకుడిపై విశ్వాసం ద్వారా ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్న జీవితం.

Thoughts on Today's Verse...

When we shared with Jesus in his death, burial, and resurrection (Romans 6:3-7; Colossians 2:12-15, 3:1-4), we died, but we are more alive than ever before. We were crucified with Christ, and now we are glorified with Christ in us. He works through us to bless others. This new life we now live in our bodies is no longer limited to our personal power. We are alive, and our new life is the work of Christ through us. This is the life empowered by faith in the one and only Savior, who has shown his love to us by giving himself to redeem us.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు పవిత్రమైన దేవా మీ జీవితాన్ని మరియు శక్తిని నాతో మరియు నా ద్వారా పంచుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. నా జీవితం క్రీస్తుతో చేరినందుకు ధన్యవాదాలు. నా జీవితం క్రీస్తుతో చేర్చినందుకు ధన్యవాదాలు! అతని ప్రేమ, దయ మరియు శక్తి నా చర్యలలో మరియు వ్యక్తిత్వంలో కనిపిస్తాయి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

My Prayer...

Almighty and Holy God, thank you for sharing your life and power with me. Thank you for joining my life to Christ and having him come alive in me. May his love, grace, and power be seen in my actions and character. I want my new life to reflect Jesus and his presence in me so I can bring his grace to others and bring them to him. In Jesus' name, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of గలతీయులకు 2:20

మీ అభిప్రాయములు