ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราตายแล้ว แต่มีชีวิตยิ่งกว่าเดิม เรากำลังถูกตรึงและทำให้อับอายขายหน้า แต่กลับมีสง่าราศีอย่างไม่เคยมีมาก่อน เห็นไหมว่า พระคริสต์มีชีวิตในเรา พระองค์ทำงานผ่านตัวเรา เพื่ออวยพรคนอื่นๆ ดังนั้นชีวิตที่เรามีอยู่ตอนนี้ ในร่างกายที่มีขีดจำกัดนี้ ก็จะไม่จำกัดอีกต่อไป เพราะมันเป็นการทำงานของพระคริสต์ ชีวิตที่เรามีอยู่ตอนนี้ เป็นชีวิตที่อยู่โดยความเชื่อในพระผู้ช่วยให้รอดองค์นั้นเพียงองค์เดียว ผู้แสดงความรักของพระองค์ให้เห็น โดยการสละชีพของพระองค์เองเพื่อกู้เรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และบริสุทธิ์ ขอบคุณที่ทรงแบ่งปันชีวิตและฤทธิ์อำนาจของพระองค์กับข้าพเจ้าและผ่านทางข้าพเจ้า ขอบคุณที่เอาชีวิตของข้าพเจ้าไปผูกพันกับพระคริสต์ และขอบคุณที่เอาพระคริสต์มาผูกพันกับชีวิตของข้าพเจ้าด้วย โปรดให้การกระทำและอุปนิสัยของข้าพเจ้า สะท้อนถึงความรัก พระคุณ และฤทธิ์เดชของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น