ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

బిడ్డగా ఉన్న క్రీస్తును చూసిన ముసలివాడైన సుమెయోను ఈ మాటలు పలికాడు. ఇది మన లక్ష్యం కూడా. మన రక్షణ అయిన యేసును భౌతికంగా చూడలేము మరియు సుమెయోను చేసినట్లుగా ఆయనను మన చేతుల్లో పట్టుకోలేము, అయితే మనం ఆయనను గ్రంథం, ఆరాధన, పరిచర్య, సువార్త, మరియు పరిశుద్ధాత్మ పని ద్వారా చూడవచ్చు. దేవుడిని ఏకైక నిజమైన దేవుడిగా గౌరవించడం మరియు యేసును మన ప్రభువుగా అనుసరించడం మన లక్ష్యంగా చేసుకుందాం.

Thoughts on Today's Verse...

Old Simeon uttered these words when he saw the Christ child. This is our goal as well. While we cannot physically see Jesus who is our salvation and hold him in our arms as Simeon did, we can see him through Scripture, worship, ministry, evangelism, and the work of the Holy Spirit. Let's make it our aim to honor God as the only true God and to following Jesus as our Lord.

నా ప్రార్థన

నీతిమంతుడైన తండ్రీ, దయచేసి యేసును బాగా తెలుసుకోవటానికి, అతని స్వరూపంలో మరింత సంపూర్ణంగా ఏర్పడటానికి మరియు అతని వ్యక్తిత్వంతో జీవించడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. దయచేసి, ప్రియమైన దేవా, నా వ్యక్తిత్వం మరియు ప్రవర్తనలో నేను క్రీస్తు లాగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను నిజమైన శిష్యుడిగా ఉండాలని మరియు ప్రతిరోజూ నా గొప్ప గురువువలే మారాలని కోరుకుంటున్నాను. యేసు క్రీస్తు నామమున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Righteous Father, please help me to know Jesus better, to be formed more perfectly into his image, and to live with his character. Please, dear God, I want to be like Christ in my character and conduct. I want to be a genuine disciple and become more and more like my great Teacher everyday. It is in his name, Jesus Christ, that I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of లూకా 2:29-30

మీ అభిప్రాయములు