ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิเมโอนชายชรา ได้พูดคำเหล่านี้เมื่อเขาเห็นทารกพระคริสต์ นี่ก็เป็นเป้าหมายของเราเหมือนกัน แม้เราจะไม่สามารถเห็นพระเยซูผู้เป็นความรอดของเราซึ่งๆหน้า และไม่ได้อุ้มพระองค์ในอ้อมแขนเหมือนอย่างสิเมโอน แต่เราก็สามารถเห็นพระองค์ได้ผ่านทางพระคัมภีร์ การนมัสการ การสั่งสอน การประกาศและการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอให้เราตั้งเป้าไว้เลยที่จะถวายเกียรติให้กับพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และติดตามพระเยซูในฐานะองค์เจ้าชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้จักพระเยซูมากขึ้นกว่านี้ เพื่อจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและมีลักษณะเหมือนกับพระองค์มากยิ่งขึ้น พระเจ้าที่รัก ได้โปรดเถิด ข้าพเจ้าอยากที่จะเป็นเหมือนพระคริสต์ ทั้งนิสัยและการกระทำ ข้าพเจ้าอยากที่จะเป็นสาวกที่แท้จริง และเป็นเหมือนอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้ามากขึ้นๆในทุกๆวัน อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น