ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నా ప్రార్థన

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు