ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఆత్మ మనలో నివసించినప్పుడు, మనకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి మనకు చట్టం అవసరం లేదు. దేవుడు కోరుకునే పాత్రను ఆత్మ ఉత్పత్తి చేస్తుంది మరియు అది ఏ చట్టానికైనా అవసరం లేదు (cf. గల. 5: 22-23). ధర్మశాస్త్రం మనకు దేవుని చిత్తాన్ని నేర్పించగలదు మరియు పాపాత్మకమైనదాన్ని మనకు వెల్లడించగలదు, ధర్మశాస్త్రం మన పాపపు స్థితిని పరిష్కరించదు లేదా దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా జీవించగలదు. మరోవైపు, పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధపరచగలదు, రూపాంతరం చెందుతుంది, అధికారం ఇవ్వగలదు మరియు ఏ చట్టమూ చేయలేని మార్గాల్లో ఉండాలని దేవుడు మనలను పిలుస్తాడు. తన ఆత్మ ద్వారా మనలో అద్భుతమైన మరియు అద్భుతమైన ఉనికిని కలిగి ఉన్నందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేద్దాం!

నా ప్రార్థన

దేవా, నాలో స్వచ్ఛమైన హృదయాన్ని సృష్టించండి మరియు నాలో నివసించే మీ ఆత్మ ద్వారా నన్ను పునరుద్ధరించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change