ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อพระวิญญาณอยู่ในเรา เราไม่ต้องมีกฎมานำทางเรา พระวิญญาณสร้างเราในลักษณะที่พระเจ้าพอพระทัย และดีเกินกว่าที่กฎต่างๆ บอกไว้ (กาลาเทีย 5: 22-23) แม้ว่ากฎจะสอนให้เรารู้จักน้ำพระทัยพระเจ้า และบอกเราว่าอะไรที่เป็นความบาป กฎ ก็ไม่ได้แก้ไขความบาปของเรา หรือให้กำลังเราในการที่จะใช้ชีวิตตามที่พระเจ้าต้องการ ในทางกลับกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถชำระเรา เปลี่ยนเรา เสริมกำลังและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราในการเป็นในแบบที่พระเจ้าเรียกเราให้เป็น ขอให้เราขอบคุณพระเจ้่าสำหรับการทรงอยู่ที่อัศจจรย์และยอดเยี่ยมของพระองค์ภายในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอพระองค์ทรงสร้างใจของข้าพระองค์ให้สะอาด และขอทรงฟื้นจิตใจใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น