ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన భద్రతకు మనం ఏ విధమైన ప్రాతిపదిక కావాలనుకుంటున్నాము? ఇది మనం చేయగలిగేదా, సాధించగలదా , సంపాదించగలదా , నిల్వ ఉంచగలదా? లేదా తరతరాలుగా తనను తాను నమ్మకంగా చూపించిన మన దేవుడే మన భద్రత అవుతాడా? మనము ఎన్నుకోవాలి! కాబట్టి మీ ఎంపిక ఏమిటి? మీ భద్రతను మీరు దేనిలో కనుగొంటారు?

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నీవు ఇశ్రాయేలు పితామహుడు, సకల దేశాల దేవుడవు , నా అబ్బా తండ్రి. నేను మీ మీద నమ్మకం ఉంచాను. నా డబ్బు, ఆస్తులు, విజయాలు మరియు సామర్ధ్యాలు నా సొంతం కాదని నాకు తెలుసు. నిన్ను గౌరవించటానికి మరియు మీ దయను ఇతరులకు తీసుకురావడానికి మీరు నన్ను ఆశీర్వదించారు. దయచేసి నా హృదయాన్ని స్వచ్ఛంగా ఉంచండి మరియు మీపై దృష్టి పెట్టునట్లుగా చేయండి . అహంకారం మరియు స్వార్థం గల నా యొక్క హృదయాన్ని శాంతముగా ప్రక్షాళన చేయండి. దయచేసి మీ ఆశీర్వాదం నాపై పోయండి, తద్వారా నేను మీకు గొప్ప మహిమను తెస్తాను మరియు నేను మీ దయగల ఆశీర్వాదాలను ప్రేమిస్తున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు