ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని దయ మన ప్రభువు మరియు రక్షకుడిగా యేసుతో రక్షణ సంబంధంలోకి తీసుకువచ్చింది. విశ్వాసులుగా, సిలువపై యేసు చేసిన త్యాగం న్యాయం యొక్క భయంకరమైన విఘాతము మరియు నీతిగల మంచి మరియు మంచి మనిషిని హత్య చేయడం కంటే చాలా ఎక్కువ అని మనము గుర్తించాము. యేసు దేవుని జ్ఞానం, ఆయన ప్రేమను మనకు వివరించే జ్ఞానం. యేసు మన నీతి; మన పాపాలను తన మీదకు తీసుకొని ఆయన మనలను నీతిమంతులుగా చేసాడు. యేసు మన నిరంతర పవిత్రత. అతని రక్తం ప్రారంభంలో మనలను శుభ్రపరుస్తుంది మరియు ఈ రోజు కూడా అలానే కొనసాగుతోంది. యేసు మన పవిత్రత; ఆయన మరణం అంటే మన నీతి . యేసు మన విమోచన క్రయధనము చెల్లింపు, పాపం మరియు మరణం నుండి మనలను విమోచించాడు. యేసు మన సర్వస్వం!

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు అబ్బా దేవా మీ పవిత్రతకు మరియు నీతికి ధన్యవాదాలు. మీ దయగల క్షమాపణకు ధన్యవాదాలు. నీ కుమారుని హృదయం లాంటి హృదయాన్ని నాలో అచ్చు వేయండి. మీ రాజ్య పని కోసం నా నుండి మరింత ఉపయోగపడే వ్యక్తిత్వాన్ని తయారు చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change