ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคุณพระเจ้านำเราเข้าสู่สายสัมพันธ์แห่งความรอดกับพระเยซูผู้เป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด ในฐานะผู้เชื่อ เรารู้ว่าการเสียสละของพระองค์บนไม้กางเขนนั้นน่าเศร้ายิ่งกว่าความไม่ยุติธรรมหรือการตายของคนชอบธรรมคนหนึ่งเลยทีเดียว พระเยซูเป็นสติปัญญาของพระเจ้า เป็นสติปัญญาที่ชักนำเราในความรักของพระองค์ พระเยซูเป็นความชอบธรรมของเรา ทรงแบกบาปของเราไว้กับพระองค์เอง และทำให้เราชอบธรรม พระเยซูเป็นความบริสุทธิ์ของเราตลอดเวลา พระโลหิตของพระองค์ชำระเราตั้งแต่เริ่มต้น และยังคงทำให้เราสะอาดในทุกวันนี้ พระเยซูเป็นความบริสุทธิ์ของเรา ความตายของพระองค์หมายถึงความชอบธรรมของเรา พระเยซูเป็นค่าไถ่บาปของเรา ปลดปล่อยเราจากความบาปและความตาย พระเยซูเป็นทุกสิ่งของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณสำหรับความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการให้อภัยของพระองค์ ขอทรงสร้างใจของข้าพระองค์ให้เป็นเหมือนใจของพระบุตรของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์เป็นภาชยะที่ใช้การได้เพื่องานแห่งอาณาจักรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น