ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రయత్నం చేయుట , చెమట కార్చుట ,మరియు అంకితభావం వంటివి పాశ్చాత్య క్రైస్తవ మతంలో పెద్ద అపచారముగా మారినట్లుగా అనిపిస్తుంది. దయను దుర్వినియోగపరుచుకుంటున్న మన యుగానికి, పరిశుద్ధాత్మ తన సత్యంతో దరిచేరి భూమిపై ఉన్న సంబంధాలు, యేసు సంఘములో ఉన్నవారికి కూడా కృషితో కూడిన ప్రేమ, వ్యక్తిగత త్యాగం మరియు కఠినమైన సంకల్పం చాలాఅవసరమని గుర్తుచేస్తుంది. యోహాను 17 లో ఐక్యత కోసం యేసు చేసిన ప్రార్థనను మనం చదివితే, అతని శరీరాన్ని ఏకీకృతం చేయడానికి మరియు అతని ప్రజలతో మన సంబంధాన్ని ప్రేమగా మరియు ఓపికగా ఉంచడానికి మేము ఎలా ప్రయత్నించకుండావుండగలము? మన రక్షణ యేసు చెమట మరియు రక్తపు వేలతో కొనుగోలు చేయబడినందున, అతని కుటుంబం యొక్క ఐక్యతను కాపాడటానికి మన ఉత్తమ ప్రయత్నాలు అవసరమైనప్పుడు మనం ఎలా అడ్డుకోగలం?

Thoughts on Today's Verse...

Effort, sweat, and dedication seem to have become the profanity of western Christianity. To our age of grace-abusers, the Holy Spirit reaches out with his truth and reminds us that relationships on earth, even those in Jesus' Church, are going to require a lot of effort, gritty love, personal sacrifice, and rigorous determination. If we read Jesus' prayer for unity in John 17, how could we not make every effort to keep his Body unified and our relationship with his people loving and patient? Since our salvation was purchased at the cost of Jesus' sweat and blood, how can we balk when our best efforts are required to preserve the unity of his family?

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రీ, ఇతరులతో నా అసహనాన్ని క్షమించండి మరియు వారి పట్ల క్షమాగుణం లేకపోవడమును బట్టి నన్ను క్షమించండి . నా నాలుకను అరికట్టడానికి, నా హృదయాన్ని మృదువుగా చేయడానికి మరియు మీ ఆశీర్వాదం అవసరమయ్యే ఇతరులకు ఎక్కువ ప్రయత్నం చేయడానికి మీ ఆత్మను నాలో కదిలించండి. యెహోవా, దయచేసి మీ రాజ్యంలో శాంతికర్తగా ఉండటానికి నన్ను ఉపయోగించుకోండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Dear Heavenly Father, forgive my impatience with others and lack of forgiveness for them. Stir your Spirit within me to curb my tongue, soften my heart, and extend more of an effort to others who need your blessing. Please use me to be a peacemaker in your Kingdom, O Lord. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ఎఫెసీయులకు 4:2-3

మీ అభిప్రాయములు