ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యువత యొక్క ఆదర్శవాద కోరికలను హేతుబద్ధం చేయకూడదు లేదా ￰పెద్దవారము అనే భావనతో మనము వారి కొరికలను పక్కకు నెట్టకూడదు. మీరు చిన్నవారైతే, మీరు రేపటి సంఘములో భాగం మాత్రమే కాదు, మీరు కూడా ఈ రోజు దేవుని సేవకులు. దేవునికి శక్తివంతంగా సేవ చేయండి మరియు పెద్దవారికి మాదిరిగా ఉండండి! మీరు పెద్దవారైతే, యువత యొక్క ఉత్సాహాన్ని తక్కువ చేసి చూడకండి, కానీ దాన్ని ప్రోత్సహించండి మరియు దానిని అనుకరించడానికి ప్రేరణ పొందండి! మన ప్రభువును శక్తివంతమైన విశ్వాసంతో సేవచేసే చిన్నవారే మన ఉత్తమ ఉదాహరణలు గుర్తుంచుకుందాం.

Thoughts on Today's Verse...

The idealistic passions of youth must not be rationalized away or patronizingly pushed to the side. If you are younger, you are not only part of the church of tomorrow, you are also God's servant today. Serve him mightily and be an example to those who are older! If you are older, don't look down on the enthusiasm of youth, but encourage it and be inspired to emulate it! Let's remember, some of our best examples are those who are younger who serve our Lord with a vibrant faith!

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, యుక్తవయస్సులో చిన్న వయస్సులో ఉన్న శక్తివంతమైన, ఉత్సాహభరితమైన మరియు ఉద్వేగభరితమైన క్రైస్తవులకు చాలా ధన్యవాదాలు. వారి సాక్ష్యానికి శక్తినివ్వండి, వారి సేవను ఆశీర్వదించండి మరియు మీ సేవలో వారు పెరిగేటప్పుడు మరియు పరిణతి చెందుతున్నప్పుడు వారి హృదయాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Father, thank you so much for energetic, enthusiastic, and passionate Christians who are in the younger years of their adulthood. Empower their witness, bless their service, and keep their hearts pure as they grow and mature in your service. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 తిమోతికి 4:12

మీ అభిప్రాయములు